Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Ondernemingsgegevens

SCHOOL ZONDER RACISME vzw

Hovenierstraat 82

1081 Koekelberg

België

📞 : 02 511 16 36

✉️ : info@schoolzonderracisme.be

🌐: www.schoolzonderracisme.be

KBO-nummer: 0435.293.735

Rechtspersonenregister (RPR): Brussel

IBAN: BE19 0011 4929 6012

SWIFT / BIC: GEBABEBB

 

Dit zijn de algemene voorwaarden met betrekking tot workshops, vorming, daguitstappen en begeleiding op maat van School zonder racisme (SzR) vzw, met maatschappelijke zetel ingeschreven onder KBO-nummer: 0435.293.735.

 

Artikel 1 - Uitvoering

Voor de offerte baseren we ons op de informatie die we ontvangen van de aanvrager. We gaan ervan uit dat deze informatie volledig en correct is. We voeren de opdracht op een professionele en onafhankelijke wijze uit, gebaseerd op het afgesproken programma.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle van toepassing zijnde documenten en gegevens tijdig in ons bezit komen. Je ontvangt een bericht waarin praktische zaken worden bevraagd (bijvoorbeeld parkeermogelijkheden, infrastructuur, enz.). De opdrachtgever dient ook de benodigdheden te voorzien die onze medewerkers tijdens de uitvoering van de activiteit nodig hebben.

 

Artikel 2 - Personeel

We behouden het recht om de samenstelling van ons trainersteam te wijzigen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Deze wijziging mag noch de deskundigheid van het trainersteam, noch de continuïteit van de opdracht nadelig beïnvloeden.

 

Artikel 3 - Facturering en kosten van de opdracht

Na afronding van de opdracht ontvangt de opdrachtgever de overeengekomen factuur. Indien de factuur na 14 dagen niet is betaald, zijn wij genoodzaakt de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij nalatigheid zullen nadien gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volgen.
 

In geval van laattijdige betaling zal de klant eveneens, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 25,00 EUR. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding, bovenop alle kosten verbonden aan een eventuele gerechtelijke invordering. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de eisbaarheid mee van alle nog niet vervallen facturen. School zonder racisme vzw is tevens gerechtigd de levering van goederen en diensten op te schorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur.
 

Betwistingen met betrekking tot de facturatie dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden ingediend bij de facturatiedienst van SzR vzw via e-mail (facturatie@schoolzonderracisme.be). Klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen binnen 14 kalenderdagen na levering via e-mail (facturatie@schoolzonderracisme.be) ingediend worden.

 

Artikel 4 - Annuleringsvoorwaarden

De offerte/overeenkomst is bindend na schriftelijke goedkeuring door de aanvrager. Indien de aanvrager annuleert, bedragen de annuleringsvergoedingen: 

  • Laatste 2 weken: 50% van de totale som
  • Laatste week: 75% van de totale som
     

Indien de aanvrager de opdracht wenst te verschuiven naar een latere datum (of data), worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. De aanvrager dient uiterlijk 20 werkdagen voor de start van de opdracht een schriftelijke aanvraag in te dienen. Annuleringen later dan 20 werkdagen voor de start worden aangerekend ten bedrage van de totale kostprijs zoals beschreven in de offerte.

 

Artikel 5 - Overmacht

Bij overmacht, zoals bijvoorbeeld door ziekte van onze medewerkers, kunnen wij de opdracht naar een latere datum verplaatsen. In dat geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan de opdrachtgever en/of deelnemers.

 

Artikel 6 - Vertrouwelijkheid

Wij waarborgen de vertrouwelijkheid van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Op dezelfde manier is de opdrachtgever gebonden om geen mededelingen aan derden te doen over onze aanpak, werkwijze en rapportage.

 

Artikel 7 - Auteurs- en eigendomsrecht

School zonder Racisme behoudt alle rechten op het verstrekte lesmateriaal. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Volg een traject en krijg het Gouden label