Other Talk?

Other Talk wil mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegenhouden. Om dat doel te bereiken gaat Other Talk het gesprek aan in drie domeinen: het onderwijs, het middenveld en de media.

Other Talk

OTHER TALK?

Other Talk is een driejarig programma (2020-2022) van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met als doel nuance in het gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen te brengen. Other Talk wil mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegenhouden. Om dat doel te bereiken gaat Other Talk het gesprek aan in drie domeinen: het onderwijs, het middenveld en de media. 

Meer info over het volledige project vind je op www.11.be/othertalk  

SCHOOL PROJECTS?

School zonder Racisme vzw ging eind vorig schooljaar opzoek naar 15 geëngageerde scholen om mee te werken aan een éénjarig traject rond beeldvorming en migratie. Het traject is gericht op de eerste drie jaren van het secundair onderwijs. Bij de selectie werd rekening gehouden met de verschillende onderwijsvormen en geolokatie, dit om een zo divers mogelijke groep te begeleiden. Zowel A-stroom, B-stroom, BSO-, TSO-, ASO-, als KSO-scholen werden geselecteerd, als scholen in zowel stedelijke als rurale gebieden geselecteerd.

Met het traject wil School zonder Racisme niet enkel een meerwaarde zijn voor elke individuele school, daarnaast is er de ambitie om een maatschappelijke impact te bekomen. Dit gebeurt met een globale impactmeting die bestaat uit de evaluatie van een begin- en eindmeting en tussentijdse focusgroepen. Deze moeten meer duidelijkheid geven over de actuele situatie en wetenschappelijke onderzoek stimuleren omtrent het thema. 

De voorbereidingen zijn afgerond, en momenteel gaat het project van start in de scholen. Hieronder beschrijven we de volgende stappen van het traject:  

Verloop van het project 

Juni 2021: Intakegesprek 

School zonder Racisme vzw selecteerde 15 geëngageerde scholen om mee te werken aan een éénjarig traject rond beeldvorming en migratie. 

September 2021: Bevraging en nulmeting 

Via enquêtes worden leerlingen, leerkrachten en directie bevraagd over hun kennis, contact en attitude omtrent het thema migratie en vluchtelingen. Deze bevraging heeft 2 doelen:  

 • De specifieke noden en opportuniteiten van de school helpen bepalen. 
 • Een nulmeting voor de impactmeting.  

Oktober/november 2021: Startworkshop 

Op basis van de bevraging organiseren we een workshop met directie, leerkrachten en leerlingen om het programma van het traject samen te bepalen. Daarbij kan de deelnemende school beroep doen op tal van interventies uit onze toolbox. Deze toolbox biedt een overzicht van bestaand pedagogisch materiaal rond migratie en vluchtelingen voor secundair onderwijs in Nederlandstalig België. 

Ten eerste zorgt deze workshop ervoor dat het programma aangepast is aan de specifieke noden en opportuniteiten van de school. Ten tweede draagt dit bij tot de participatieve werking door zowel het schoolteam als de leerlingen, die samen het project dragen.  

Vanaf november 2021: Interventies en focusgroepen 

De interventies zijn steeds georganiseerd rond 3 grote thema’s: 

 1. Kennis van migratie 
 1. Ontmoeting met migranten 
 1. Mediawijsheid rond migratie 

De interventies nemen verschillende vormen aan: van lespakketten, workshops, tot daguitstappen. Na elke interventie zal een korte bevraging plaatsvinden. Deze dient zowel ter ondersteuning van de globale impact meting als, voor directe feedback voor de specifieke interventie.  

Doorheen het traject organiseren we in het kader van de impactmeting ook 3 focusgroepen met de leerlingen en leerkrachten.  

Zo kunnen we duidelijk monitoren hoe het traject de attitudes en denkpatronen van de deelnemers ten opzichte van migratie beïnvloedt en krijgen we een diepgaander beeld dan enquêtes.  

Mei/juni 2022: eindmeting en evaluatie 

Op het einde van het schooljaar (2021-2022) voeren we, gelijkaardig aan de beginmeting, via enquêtes een eindmeting uit voor de impactmeting, en evalueren we samen met de school het traject.  

Deelnemende scholen:  

 • Anneessens Funck, Brussel
 • COOVI, Brussel
 • OLV Assebroek, Brugge
 • Atheneum Lokeren
 • Guldensporencollege Kortrijk
 • IMB Brugge
 • KTO Brugge
 • MABO, Brussel
 • Sint-jozefschool Mere
 • Atlas Atheneum Gistel
 • Scholen DaVinci Sint-Niklaas
 • Ursulinen Mechelen 
 • TA Lokeren 

Interesse? 

Ben je benieuwd naar het project Teaching Migration? Meer informatie op de website van Caritas en IOM.   

Heb je nog vragen? Stuur dan naar arne@schoolzonderracisme.be 

Duur
Gedurende een heel schooljaar.
Prijs
Gratis traject

Volg een traject en krijg het Gouden label