Onze visie

Met School Zonder Racisme werken we met jongeren in een positief project aan vooroordelenbestrijding en antiracistische vorming via de methodiek van het ervaringsgericht leren.

Werken met jongeren …

De naam van de vereniging verwijst duidelijk naar de doelgroep: jongeren. School Zonder Racisme richt zich in de eerste plaats naar jongeren, omdat die nog op een leeftijd zijn waarop de ideeën nog niet zijn vastgeroest. Bovendien zullen de jongeren van vandaag, morgen de ruggengraat uitmaken van een multi-etnische en interculturele maatschappij. Scholen en jeugdverenigingen spelen in dat leerproces een cruciale rol in het aanreiken en bijbrengen van antiracistische attitudes en inzichten.

… in een positief project …

Door duidelijk stelling te nemen tegen racisme en discriminatie willen we met School Zonder Racisme een duidelijk signaal geven aan de samenleving dat racisme en discriminatie ontoelaatbaar zijn. Toch wil School Zonder Racisme een positief project zijn. We zeggen ‘nee’ tegen racisme en ‘ja’ tegen de interculturele samenleving. School Zonder Racisme stelt zich tot doel dat jongeren kiezen voor vriendschap en gelijkheid. Het gaat dus om een positief project dat kiest voor een zo ruim mogelijke persoonlijke vorming en voor de interculturele samenleving waar mensen met verschillende culturen en achtergronden de kans krijgen elkaar te ontmoeten en waarderen. In de interculturele samenleving heeft iedereen dezelfde rechten en gelijke kansen en wordt het recht op verscheidenheid gegarandeerd.

… aan vooroordelenbestrijding en antiracistische vorming …

School Zonder Racisme wil haar steentje bijdragen aan de antiracistische vorming van scholieren en leerkrachten. We gaan er van uit dat racisme niet enkel te bestrijden is met wetten en regels. Hoe belangrijk ook, op zich kunnen ze het verder doordringen van racistische vooroordelen niet voorkomen. School Zonder Racisme tracht dan ook jongeren en leerkrachten samen te brengen, te sensibiliseren en te bewegen om in te gaan tegen het groeiende racisme in onze samenleving. Om jongeren hierbij te ondersteunen heeft School Zonder Racisme doorheen de jaren een uitgebreid pedagogisch antiracistisch vormingsaanbod uitgewerkt. De concrete doelstellingen van de verschillende vormingen worden steeds aangepast aan de vraag van de jongeren en begeleiders. Bij de uitwerking van de doelstellingen willen we steeds rekening houden met de actualiteit en wordt er systematisch bekeken welke problemen en noden zich stellen binnen de sector.

… via ervaringsgericht leren in een langdurig proces.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren relatief veel vooroordelen koesteren ten opzichte van allochtone minderheden. Het onderzoek leert ook dat dit afneemt naarmate er meer contact is met jongeren met een andere culturele achtergrond. Ervaringen zijn dus heel belangrijk in het bepalen van de attitude van jongeren.

Ervaringsgericht leren is een essentieel kenmerk van de pedagogische methodiek die door School Zonder Racisme gehanteerd wordt en staat centraal in de vormingen en activiteiten. Kennis verwerven over andere culturen of historische achtergronden is nodig, maar kennis alleen leidt niet tot betrokkenheid en begrip, tot de ontdekking van verrijkende elementen van een multiculturele samenleving. Met het oog op het ervaringsgericht leren moet aan jongeren dan ook de kans geboden worden om samen te werken en te leven met verschillende etnisch-culturele en sociale groepen.

De ervaring leert dat werken rond diversiteit, vooroordelen en migratie maar vruchtbaar is als het deel uitmaakt van de ‘cultuur’ van de school of het jeugdwerk. Dat vraagt een procesmatig project van langere duur. Met een ‘procesmatig diversiteitsproject’ bedoelen we een werking rond diversiteit, vooroordelen en migratie in een school gedurende een langere periode. Dit in tegenstelling met eenmalige vormingen of activiteiten. Het gaat hier over het verwerven van een ‘cultuur’ van een open en gezonde houding tegenover diversiteit doorheen een dynamisch proces dat inspeelt op de opvattingen en ervaringen van de groepsleden, en ook op de actualiteit.