Samenleven in diversiteit – racisme

Samenleven in diversiteit – racisme


Workshops

Als je iets meer tijd en ruimte hebt, is een workshop met externe begeleiding een interessante formule.

School zonder Racisme vzw biedt volgende workshops aan:

• Oogkleppen af!
Een workshop die de leerlingen laat nadenken over hun vooroordelen.

(Ab)NORMaal?!
Deze workshop is heel geschikt voor klassen met veel leerlingen van niet-Belgische origine
De leerlingen maken d.m.v. een spel kennis met het traject van een nieuwkomer in ons land

• Look alike
Een ontmoeting/stadsspel tussen leerlingen uit een Okan klas en leerlingen uit het regulier onderwijs. (1e en 2e graad secundair)


Privilege-walk

Vooroordelen blijven vaak onzichtbaar voor diegenen die ze zelf niet ervaren. Daarom kan het zeer interessant zijn de leerlingen hun privileges te laten checken.
Deze oefening laat hen kritisch kijken naar ‘onzichtbare’ hindernissen of voordelen die in de maatschappij voorkomen. Ze staan ook stil bij de facetten van hun eigen identiteit en die van hun klasgenoten.
Met de powerpoint ‘Een streepje voor’ ontdekken leerlingen, via vragen en filmpjes, welke hindernissen ze zelf wel of net niet ervaren.
Dit kan een leuke opener zijn om het thema van discriminatie in te leiden of aan te halen.

een handleiding voor de leerkracht.

Uit de klas biedt nog meer materiaal over discriminatie, vooroordelen, negatieve beeldvorming,…


Methodieken

In het educatief pakket ‘allemaal anders allemaal gelijk’ bevindt zich heel wat interessant materiaal.
Hier enkele voorbeelden die weinig voorbereidingstijd of materiaal vergen.
Klik op de titel om de methodiek te downloaden.


Antonio en Ali
Bij deze methodiek gaan de leerlingen zelf verhalen construeren rond een persoon. Op deze manier worden stereotypen en vooroordelen snel blootgelegd.
Het is interessant om hierna verder te vragen. Zou je een ander verhaal schrijven voor Antonio in Mexico of Antonio in België? Waarom krijgt Ali een ander verhaal dan Antonio? Hoe zou dit komen? Deze vragen doen de leerlingen nadenken over meerderheids- en minderheidsgroepen en over het ontstaan van vooroordelen.


Doorbreek de kring

Dit spel is zeer leuk omdat het heel actief is. Leerlingen ondervinden heel fysiek en letterlijk hoe het is om deel uit te maken van een meerderheids- of minderheidsgroep. De leerlingen worden in verschillende groepen verdeeld, de ene maakt een hechte kring, de andere zijn ‘outsiders’ en moeten proberen binnen te breken in de kring.
Via verschillende vragen, denken leerlingen na over discriminatie. Wie zijn de mensen in de kring? Wie kunnen de outsiders zijn? (kan heel ruim zijn). Wanneer is het voor hen het moeilijkste om deel uit te maken van de kring? Wat zijn de hindernissen? Wat zijn hun strategieën?


Aan welke kant sta jij?

Dit spel is een actief debat. Er worden stellingen getoond, leerlingen gaan daarna aan de ene kant van de klas of de andere kant naargelang hun mening. Daarna geven beide partijen argumenten en is er de mogelijkheid om van kant te veranderen.
Deze methodiek is goed om een groep te leren debatteren en hun meningen te verdedigen en in vraag te stellen. Het is wel belangrijk dat dit op een respectvolle manier gebeurt. Mensen die zich nauw verbonden voelen met bepaalde thema’s kunnen zich gekwetst voelen door bepaalde meningen, zorg dat er ruimte is om hierover te spreken.